top of page
Vedtekter GHHK
Lover for Gudbrandsdal Harehundklubb Klubb stiftet 1981

 

Vedtatt av årsmøtet den 15.03.2024

Lovene er godkjent av  Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) for Norsk Kennel Klub

 den  09.05.2024

 

Kap. 1 Innledende bestemmelser

 

§1-1 Organisasjon og virkeområde                                           

Klubbens navn er Gudbrandsdal Harehundklubb, og forkortes til GHHK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er gjennom Norske Harehundklubbers Forbund medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.          

Klubben er lokal harehundklubb og har sitt virkeområde i Gudbrandsdalen.        

Klubben har verneting på Lillehammer.                                     

 

§1-2 Formål                                                                                 

 GHHK har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund, hundesport, herunder jakt, trening, jaktprøver og utstillinger for harehunder.

 

§1-3 Definisjoner                                                                        

Klubbens organer:     

 • Årsmøtet                                                                         

 • Ekstraordinært årsmøte                                                  

 • Styret                                                                               

 • Valgkomite

 • Revisorer                                                                              

 

§ 1-4 Tilknytning og organisering

GHHK er medlem i NHKF og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover.

GHHK skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.

 

                                                                                                     

Kap. 2 Krav til medlemskap

 

§2-1 Medlemskap                                                                       

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.

 

Medlemmene er forpliktet til å støtte GHHK, NHKF og NKKs virksomhet samt å følge NHKF og NKKS lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK, NHKF eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

Klubben har etablert ordning for familiemedlemskap.

 

§ 2-2 Opphør av medlemskap                                                   

Medlemskap i klubben opphører ved:                                        

 1. Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller epost) til klubben

 2. Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben

 3. Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK

 4. Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

 

§2-3 Medlemskontingent                                                          

Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, kontingent fastsatt av NHKFs Representantskapsmøte samt grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.                                                            

Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.        

 

§ 2-4 Disiplinærreaksjoner                                                         

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet. 

 

Før en sak som gjelder interne konflikter i en klubb/ forbund anmeldes eller behandles som disiplinærsak, forplikter klubben/ forbundet å søke konflikten løst i NKKs Konfliktutvalg. Klubben kan ikke fremme sak direkte til NKK, men skal gå gjennom NHKF's styre. Behandling i Konfliktutvalget kan være som digitale møter. Konfliktutvalget kan avvise en sak til behandling dersom saken klart hører hjemme som disiplinærsak. Dersom Klubber eller Forbund saken vedrører har etablert et tilsvarende konfliktutvalg kan NKKs Konfliktutvalg rådføre seg med eller overføre behandlingen til dette konfliktutvalget. Konfliktutvalget skal bestå av minst 3 personer.

§2-5 Æresmedlemskap/hederstegn

 Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer.

Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og det voteres uten debatt.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben.

Styret kan påskjønne personer som har ytret klubben gjennom sitt virke for klubben. Disse tildeles hederstegn.

 

 

Kap. 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet                                                           

 Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 31. mars.

Årsmøtet kan også holdes helt eller delvis uten fysisk møte, herunder ved hjelp av elektroniske hjelpemidler. Styret i klubben beslutter hvordan årsmøtet skal gjennomføres.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av klubben (krever 3/4 flertall)

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes.

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.

Blir årsmøtet holdt som digitalt møte, skal styret sørge for at det foreligger systemer som sikrer at lovens krav til årsmøte er oppfylt. Systemene må sikre at deltakelsen og stemmegivningen kan kontrolleres på en betryggende måte, og det må benyttes en betryggende metode for å autentisere avsenderen. For øvrig gjelder retningslinjer for avholdelse av digitalt årsmøte fastsatt av NKKs Hovedstyre.

 

§3-2 Møte og stemmerett                                                         

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har vært medlem i minst 3 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet, uavhengig av om møtet avholdes fysisk eller helt eller delvis digitalt.

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.         

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt.11 Med personlig fremmøte menes også gyldig elektronisk deltakelse på årsmøtet.

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NHKF møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

 

§3-3 Innkalling                                                                                                                    

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.                  

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

Med innkallelsen skal følge:    

- Informasjon om digitalt årsmøte og hvordan det skal avholdes dersom styret beslutter at møtet skal avholdes digitalt.                                           

- Saksliste                                                                                                                             

- Årsberetning                                                                                                                     

- Regnskap med revisors beretning

- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra med­lemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.              

- Budsjett for neste år

- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.                                                                                               

 

§3-4 Årsmøtets oppgaver.                                                         

Årsmøtets oppgaver er å:

 1. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, fullmakter, innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.

 2. Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.

 3. Behandle årsberetning

 4. Godkjenne regnskap med revisors beretning

 5. Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.

 6. Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.

 7. Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år

 

 1. Velge:

 • Leder for 2 år                                                                   

 • Nestleder for 2 år

 • Kasserer for 2 år                                                              

 • 2 styremedlemmer for 2 år                                             

 • Varamedlem for 1 år                                                       

 • 2 Revisor for 2 år, 1 vararevisor for 1 år.

 • Ved konstituering velger styret selv sekretær.

 • Valgkomiteens medlemmer velges for 3 år og består av leder og 2 medlemmer samt 1 vararepresentanter for 1 år. Lederfunksjonen tillegges det medlem som sitter 3. året

 

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt, likevel slik at det valgfritt kan reguleres unntak når det ikke foreligger kandidater eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til to kandidater.

 

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.

 

§3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene for­langer det.

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.            

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

 

Kap. 4 Styret

§4-1 Styrets myndighet                                                             

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.      

 

§4-2 Vedtak og representasjon                                                 

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene, NHKF og NKK.

Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.

                                                                                                     

§4-3 Styrets oppgaver er å                                                         

 • lede klubben mellom årsmøtene                                    

 • avholde årsmøte, herunder i hvilken form årsmøtet skal gjennomføres                                                       

 • drive klubben i samsvar med klubbens formål               

 • gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet              

 • oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer

 • søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen

 • Oppnevne representant(er) for klubben til NHKFs representantskap.

  

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite                                                                         

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.      

 

§5-2 Revisor                                                                                

Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

 

 

Kap. 6 Diverse bestemmelser

 

§6-1 Lovendringer                                                                      

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NHKFs styre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

 

§6-2 Tolking av lovene                                                               

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf NKKs lover §6-1.                                     

 

§6-3 Oppløsning                                                                         

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.                                                                                          

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NHKF.

 

§6-4 Flertallsdefinisjoner                                                           

Simpelt flertall

 • Flest stemmer

Alminnelig flertall

 • 50 % + 1 av de avgitte stemmer

 • Blanke stemmer teller ikke

Absolutt flertall

 • 50 % + 1 av de avgitte stemmer

 • Blanke stemmer teller

Kvalifisert flertall

 • 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall

 • Blanke stemmer teller

 • Bruk er vedtektsfestet

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler32 Klubber kan selv vedta ytterligere lovtekst etter behov. Lovmalen er et minimumskrav

bottom of page